Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Program autoryzacji IPA


1. Definicja Integratora Pakietu Asix (IPA)

Status IPA uzyskuje firma, z którą ASKOM Sp. z o.o. zawrze umowę integratora tzw. Umowę IPA. Umowa IPA obowiązuje przez 12 miesięcy od daty jej podpisania i każdorazowo przedłuża się odpowiednio o kolejne 12 miesięcy, o ile nie zostanie wypowiedziana na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

2. Kryteria kwalifikacji IPA:

     2.1. Przy ubieganiu się o zawarcie Umowy IPA po raz pierwszy:

2.1.1. Złożenie w firmie ASKOM przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku wyrażającego intencję przystąpienia do programu i uzyskania statusu IPA.

2.1.2. Ukończenie przez co najmniej jednego pracownika kandydata na Integratora organizowanego przez ASKOM odpłatnego szkolenia z zakresu podstaw wizualizacji na bazie platformy ASIX wg pełnego 4-dniowego programu z zastrzeżeniem postanowienia jak w p. 2.1.4.

2.1.3. Przedstawienie przez kandydata na Integratora referencji klienta finalnego potwierdzających wdrożenia wykonanych samodzielnie przez kandydata na Integratora aplikacji na bazie platformy ASIX z zastrzeżeniem postanowienia jak w p. 2.1.4.

2.1.4. Alternatywnie do postanowienia p. 2.1.3. udostępnienie do wglądu oraz oceny merytorycznej specjalistów ASKOM co najmniej jednej, wykonanej samodzielnie przez kandydata na Integratora, aplikacji dla klienta finalnego na bazie platformy ASIX. W tym przypadku nie jest konieczne spełnienie warunku określonego w p. 2.1.2.

2.1.5. Złożenie przez kandydata na Integratora oświadczenia w formie pisemnej deklarującego autorstwo aplikacji wskazanych w przedłożonych referencjach jak w p. 2.1.3. lub udostępnionych do oceny merytorycznej jak w p. 2.1.4.

     2.2. Przy ubieganiu się o przedłużenie Umowy IPA:

2.2.1. Integrator otrzymuje Certyfikat Integratora Pakietu ASIX będący świadectwem wysokich kompetencji w zakresie realizacji systemów na platformie ASIX. Certyfikat jest ważny przez okres jednego roku. Warunkiem uzyskania Certyfikatu, a tym samym zachowania ciągłości statusu IPA na każdy kolejny rok, jest uczestnictwo w każdych kolejnych, corocznych warsztatach IPA.

2.2.2. W razie stwierdzenia przez ASKOM, że Integrator nie uzyskał Certyfikatu na kolejny rok, jego status IPA przez ten rok przyjmuje charakter WARUNKOWY. Drugie z kolei nie uzyskanie Certyfikatu stanowi poważne naruszenie warunków Umowy IPA i skutkuje jej automatycznym wygaśnięciem bez dotrzymania okresu wypowiedzenia.

3. Świadczenia na rzecz Integratora:

3.1. Zakup dla celów wprowadzania na rynek w aplikacjach własnych pakietu ASIX na preferencyjnych warunkach, zgodnie z obowiązującym systemem upustów dla IPA.

3.2. Możliwość negocjowania upustów specjalnych przy jednorazowych zamówieniach o znacznej wartości.

3.3. Nieodpłatne wsparcie telefoniczne, e-mailowe, internetowe lub osobiste w siedzibie ASKOM, udzielane przez doświadczonych projektantów systemów wizualizacji i automatyki oraz programistów systemu ASIX w godzinach 8:00 – 20:00 w dni robocze.

3.4. Dostęp do know-how tworzenia aplikacji na platformie ASIX oraz informacji o kierunkach rozwoju oprogramowania.

3.5. Bezpłatny dostęp do materiałów reklamowo-informacyjnych przekazywanych w postaci elektronicznej, natomiast w odniesieniu do materiałów drukowanych lub na CD po kosztach reprodukcji.

4. Wymagania wobec IPA:

4.1. Zachowanie jak najdalej idącej staranności i profesjonalizmu przy wykonywaniu aplikacji na platformie ASIX.

4.2. Stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie posługiwania się oprogramowaniem ASIX.

4.3. Obowiązkowe uczestnictwo w organizowanych przez ASKOM raz w roku nieodpłatnych warsztatach szkoleniowo-informacyjnych zwanych warsztatami IPA. W razie uzasadnionej wyższą koniecznością niemożności wzięcia udziału w tychże, Integrator ma obowiązek przedłożyć ASKOM z wyprzedzeniem pisemne usprawiedliwienie nieobecności.
Integrator ponosi koszty przejazdów i noclegów.

4.4. Składanie zamówień na pakiet ASIX zgodnie z zasadami realizacji zamówień, określonymi w Umowie IPA.

4.5. Terminowe regulowanie płatności za zakupione pakiety ASIX. W przypadku nieuregulowania przez IPA wymagalnej faktury za przekazaną licencję, zamówienie na kolejny pakiet będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uregulowania wymagalnej należności.

4.6. Prowadzenie w miarę swoich możliwości reklamy na rzecz oprogramowania ASIX i jego promowanie u swoich klientów w ramach wytycznych ASKOM w tym zakresie.

4.7. Informowanie ASKOM o wiadomych sobie przypadkach naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz praw ochrony dóbr intelektualnych.

4.8. Udostępnianie na prośbę ASKOM swoich referencji w zakresie oprogramowania ASIX, które to referencje ASKOM umieści w liście referencyjnej systemu ASIX.

4.9. Lojalność wobec ASKOM w stosunkach z klientem finalnym: Integrator upowszechnia pozytywną opinię o firmie ASKOM i angażuje się w zastosowanie oprogramowania ASIX u klientów.

4.10. Serwis posprzedażny: w zakresie instalowanych rozwiązań Integrator oferuje i świadczy wobec klienta finalnego rzetelne usługi rozruchowe i serwisowe.


Pobierz program autoryzacji Integratorów Pakietu Asix (IPA) w formacie pliku PDF:

  Program autoryzacji integratorów pakietu asix (IPA) (134 KB)