Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Program autoryzacji IPA

PROGRAM AUTORYZACJI INTEGRATORÓW PLATFORMY ASIX (IPA) skierowany jest do dostawców rozwiązań, którzy realizują i sprzedają profesjonalne rozwiązania SCADA dla klienta końcowego w oparciu o platformę programową ASIX.

Dostępne są dwa poziomy statusu IPA:

 • status IPA,
 • status GOLD IPA.

Status IPA uzyskuje podmiot gospodarczy, który podpisze z ASKOM Sp. z o.o. umowę integratora tzw. Umowę IPA oraz uiści roczną opłatę partnerską.

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej podpisania i każdorazowo przedłużana jest o kolejne 12 miesięcy, o ile nie zostanie wypowiedziana na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem jej postanowień.

Warunkiem ubiegania się o status IPA jest:

 • odpowiedni wolumen zakupów netto produktów ASIX w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku (różny w zależności od poziomu statusu IPA);
 • ukończenie przez co najmniej jednego pracownika (w przypadku GOLD IPA co najmniej dwóch pracowników) Kandydata na Integratora odpłatnego szkolenia organizowanego przez ASKOM z zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg pełnego 4-dniowego programu;
 • przedstawienie przez Kandydata na Integratora co najmniej jednej referencji klienta finalnego potwierdzającej samodzielne wykonanie i wdrożenie przez Kandydata aplikacji SCADA na platformie ASIX wraz z pisemnym oświadczeniem deklarującym samodzielne autorstwo aplikacji;
 • udostępnienie do wglądu i oceny merytorycznej specjalistów ASKOM co najmniej jednej, wykonanej samodzielnie przez Kandydata na Integratora, aplikacji na platformie ASIX dla klienta finalnego wraz z oświadczeniem w formie pisemnej deklarującym samodzielne autorstwo przedmiotowej aplikacji.

Świadczenia ASKOM na rzecz IPA:

 • Zakup produktów ASIX z aktualnego cennika pakietu ASIX dla celów dalszej odsprzedaży wraz z własnym rozwiązaniem Integratora (aplikacją SCADA) na preferencyjnych warunkach, zgodnie z obowiązującą tabelą rabatów dla IPA.
 • Możliwość negocjowania jednorazowych upustów specjalnych przy zamówieniach o znacznej wartości.
 • Rabaty za szkolenia pracowników Integratora IPA.
 • Odroczony termin płatności.
 • Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej UPGRADE wersji (VUPG) wszystkich zarejestrowanych na danego Integratora IPA licencji Stacji inżynierskich do najnowszej wersji dystrybucyjnej.
 • Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej roczny pakiet godzin wsparcia technicznego przy realizacji projektów dla wszystkich zarejestrowanych licencji użytkownika końcowego; wsparcie może być telefoniczne, e-mailowe, internetowe lub osobiste w siedzibie ASKOM, udzielane przez doświadczonych projektantów systemów wizualizacji i automatyki oraz programistów systemu ASIX w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze.
 • Dostęp do know-how tworzenia aplikacji na platformie ASIX oraz informacji o kierunkach rozwoju oprogramowania na dedykowanej dla IPA witrynie internetowej www.asix.com.pl.
 • Bezpłatne wsparcie marketingowe przy ofertowaniu złożonych rozwiązań.
 • Bezpłatny dostęp do Newsletter’a ASIX.
 • Bezpłatny dostęp do materiałów reklamowo-informacyjnych przekazywanych w postaci elektronicznej; w odniesieniu do materiałów drukowanych lub na CD - po kosztach reprodukcji.

Wymagania wobec IPA:

 • Zachowanie jak najdalej idącej staranności i profesjonalizmu przy projektowaniu i wdrażaniu aplikacji na platformie ASIX.
 • Stałe podnoszenie umiejętności w zakresie platformy ASIX, w tym poprzez obowiązkowe uczestnictwo w dorocznych Warsztatach IPA.
 • Składanie zamówień na pakiet ASIX zgodnie z zasadami realizacji zamówień.
 • Terminowe regulowanie płatności za zakupione licencje i usługi; nieterminowe regulowanie wymagalnej faktury będzie skutkowało wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień do czasu uregulowania wymagalnych należności.
 • Publikowanie na swojej witrynie informacji o statusie IPA wg ustalonego przez ASKOM formatu.
 • Przesyłanie do ASKOM not aplikacyjnych sporządzonych wg dostarczonego wzorca celem opublikowania na witrynie www.asix.com.pl.
 • Prowadzenie w miarę swoich możliwości reklamy na rzecz platformy ASIX i jego promowanie u swoich klientów w oparciu o wytyczne ASKOM w tym zakresie.
 • Informowanie ASKOM o wiadomych sobie przypadkach naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz praw ochrony dóbr intelektualnych.
 • Udostępnianie na prośbę ASKOM swoich referencji w zakresie platformy ASIX, które to referencje ASKOM umieści w liście referencyjnej platformy ASIX; dla udostępnionej referencji dopuszczalne jest ukrycie nazwy klienta końcowego lub zastrzeżenie jej wykorzystania wyłącznie dla celów wewnętrznych ASKOM.
 • Lojalność wobec ASKOM w stosunkach z klientem finalnym: Integrator upowszechnia pozytywną opinię o firmie ASKOM i angażuje się w promowanie platformy ASIX u klientów.
 • Serwis posprzedażowy: w zakresie dostarczonych i wdrożonych rozwiązań Integrator IPA oferuje i świadczy na rzecz swojego klienta finalnego rzetelne usługi wsparcia posprzedażowego i powdrożeniowego.

  Pobierz program autoryzacji Integratorów Platformy Asix (IPA) w formacie pliku PDF:

  PROGRAM AUTORYZACJI INTEGRATORÓW PLATFORMY ASIX (IPA) (1,19 MB)